Kodukord

1. SÜMBOOLIKA(põhikirja)

1.1. Sümboolika kirjeldus

TÜRS-i logol on kujutatud uhmrit ja uhmrinuia. Ümber uhmrinuia käepideme on keerdunud

madu, kelle pea juures asuvad tähed T, Ü, R ja S. Logo ümbritseb ringikujuliselt kiri, mis

tähistab seltsi nimetust eesti ja inglise keeles Pharmaceutical Society of University of Tartu

1.2. Logo kasutatakse seltsi ametlikel blankettidel, kuulutustel, meenetel.

1.3. Logo kasutamise õiguse annab juhatus

1.4. Seltsi sümboolikaga, meenete, kinkimine seltsi mittekuuluvatele inimestele toimub kooskõlastatult seltsi juhatusega.

2. SELTSI ASJAAJAMINE

2.1.  Korraline koosolek

2.1.1. Korralise koosoleku toimumise aeg otsustatakse eelmisel korralise koosoleku toimumise ajal või juhatuse koosolekul.

2.1.2. Juhatus teatab koosoleku toimumise aja vähemalt 3 päeva ette kuulutuste ja e-maili teel.

2.1.3. Kuulutustel ja e-kirjades on soovitatavalt ära näidatud järgmise koosoleku päevakord.

2.1.4. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1 juhatuse liige ja 1/3 seltsi liikmetest.

2.1.5. Koosolekut juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valib koosolek endale juhataja.

2.1.6. Koosolekut protokollib meediajuht, tema puudumisel valib koosolek endale protokollija.

2.1.7. Koosolekute protokollid tehakse kättesaadavaks e-maili ja muul teel.

2.1.8.     Koosoleku alguses kinnitatakse koosoleku päevakord.

2.1.9. Päevakorrapunkti ettekandele järgneb lühike arutelu, mille jooksul kõik koosolekust osavõtjad saavad esitada oma ideesid antud teema kohta.

2.1.10. Sõna soovijatele annab sõnaõiguse koosoleku juhataja.

2.1.11. Koosoleku juhatajal on alati sõnaõigus.

2.1.12. Koosoleku juhatajal on õigus teemast kõrvalekaldujat korrale kutsuda.

2.1.13. Kui pärast ettepaneku arutelu ei jõuta ühisele otsusele, pannakse ettepanek hääletusele.

2.1.14. Igal seltsi liikmel on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.

2.1.15. Koosolek võtab otsuse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhataja hääl.

2.1.16. Liige võib oma hääle delegeerida seltsi liikmele juhatusele aadresseeritud volitusega.

2.1.17. Hääli loeb aseesimees, tema puudumisel määrab häälte lugeja koosoleku juhataja.

2.1.18. Hääletustulemused protokollitakse.

2.1.19. Tehtud otsused kuulutab välja koosoleku juhataja.

2.2.  Üldkoosolek

2.2.1.     Hääletusel juhatuse tegevusaruande kinnitamise üle ei osale juhatuse liikmed.

2.2.2.     Hääletusel revisjonikomisjoni aruande kinnitamise üle ei osale revisjonikomisjoni liikmed.

2.2.3.     Juhatuse ja esindusisiku valimine toimub salajasel hääletusel.

2.2.4.     Kui ükski juhatuse liikmekandidaat ei saa esimeses voorus 50%+1 häältest, siis korraldatakse kordushääletus enim hääli saanud kandidaadi üle. Kui ka tema ei saa nõutud 50%+1 häältest, hääletatakse järgmist kandidaati.

2.2.5.     Kui juhatuse liiget ei õnnestu valida, siis jätkab eelmise juhatuse liige kohusetäitjana üldkoosoleku poolt määratud aja jooksul.

2.2.6.     Kuulutustel ja e-kirjades on soovitatavalt ära näidatud järgmise koosoleku päevakord.

2.2.7.     Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1 juhatuse liige ja 1/3 seltsi liikmetest.

2.2.8.     Koosolekut juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valib koosolek endale juhataja.

2.2.9.     Koosolekut protokollib meediajuht, tema puudumisel valib koosolek endale protokollija.

2.2.10.  Koosolekute protokollid tehakse kättesaadavaks e-maili ja muul teel.

2.2.11.  Koosoleku alguses kinnitatakse koosoleku päevakord.

2.2.12.  Päevakorrapunkti ettekandele järgneb lühike arutelu, mille jooksul kõik koosolekust osavõtjad saavad esitada oma ideesid antud teema kohta.

2.2.13.  Sõna soovijatele annab sõnaõiguse koosoleku juhataja.

2.2.14.  Koosoleku juhatajal on alati sõnaõigus.

2.2.15.  Koosoleku juhatajal on õigus teemast kõrvalekaldujat korrale kutsuda.

2.2.16.  Kui pärast ettepaneku arutelu ei jõuta ühisele otsusele, pannakse ettepanek hääletusele.

2.2.17.  Igal seltsi liikmel on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.

2.2.18.  Koosolek võtab otsuse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhataja hääl.

3. SELTSI JUHATUS

3.1.  Juhatusse kuulub esimees, aseesimees, meediajuht ja laekur.

3.2.  Juhatuse kohustused:

3.2.1.     Koostab eelarve järgmise juhatuse ametiajaks.

3.2.2.     Koostab ametiaja tegevuskava.

3.2.3.     Koostab ametiaja lõpuks seltsi tegevuse aruande.

3.2.4.     Otsustab koosolekute kokkukutsumise ja valmistab ette päevakorra.

3.2.5. Peab seltsi nimel kirjavahetust.

3.3.  Juhatuse õigused:

3.3.1. Noomida liikmeid kui eelpoolmainitud on sattunud vastuollu seltsi kodukorra, põhikirja või üldtunnustatud käitumisnormidega.

4. AMETI ÜLEANDMISE KORD

4.1.  Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ameti üleandmise aeg kestab kuu aega.

4.2.  Kuupikkune ameti üleandmise aeg koosneb kahest eraldi koosolekust ameti vastuvõtja ja üleandja vahel. Üleandmise protsessi juhib ameti üleandja.

4.3.  Ametisse astuv ja ametist lahkuv juhatus on kuupikkuse ameti üleandmise aja jooksul kohustatud korraldama ametisse astuva ja ametist lahkuva juhatuse ühe ühise koosoleku. Koosoleku korraldamise eest vastutab uus juhatus.

4.4.  Ameti vastuvõtja on kohustatud kuupikkuse ameti üleandmise aja jooksul tutvuma ameti üleandja ametliku tegevusaruandega.

4.5.  Ameti üleandja on kohustatud ameti vastuvõtja soovil poole aasta jooksul pärast ameti üleandmist andma informatsiooni üleandja ametisoleku ajal tehtu kohta. Üleandmisprotsessi ebaõnnestumisel on ameti üleandja ja ameti vastuvõtja kohustatud ühiselt andma aru üleandmise ebaõnnestumise kohta Seltsi juhatusele.

5. SELTSI LIIKMEMAKS

5.1.  Liikmemaksu suuruse ja selle tasumise tähtaja määrab korraline koosolek semestri alguses.

6. SELTSI ESINDAMINE

6.1.  Seltsi esindamise küsimusi arutatakse korralisel koosolekul.

6.1.1.     Eelisõigus seltsi esindamiseks on esimehel, seejärel juhatuse liikmetel ja seejärel kõigil seltsi liikmetel.

6.1.2. Katusorganisatsioonides on Seltsi esindamise eelisõigus vastava organisatsiooni esindusisikul.

6.2. Igas katuseorganisatsioonis on Seltsil esindusisik, kes vastutab vastava organisatsiooniga infovahetuse eest ning vastava organisatsiooniga seotud ürituste korraldamise eest.

6.3.  Seltsi ametlikud esindajad teevad üritustest kokkuvõtte seltsi arhiivile ning teevad selle kättesaadavaks e-kirja või muul teel.

7. VÄLISVAHETUS

7.1. Välisvahetusse saavad kandideerida vaid Seltsi liikmed.

8. KARISTUSED

8.1.  Määravad seltsi liikmetele koosoleku juhataja, juhatus või korraline koosolek.

8.2.  Koosoleku juhataja võib koosoleku pideva ja tõsise segamise eest liikme koosolekult eemaldada.

8.3.  Seltsi üritusel ebaväärikalt käitunud isiku võib ürituse korraldaja ürituselt kõrvaldada.