Kodukord

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi kodukord

1. SÜMBOOLIKA

 1. 1.1  Sümboolika kirjeldus

  TÜRS-i logol on kujutatud uhmrit ja uhmrinuia. Ümber uhmrinuia käepideme on keerdunud madu, kelle pea juures asuvad tähed T, Ü, R ja S. Logo ümbritseb ringikujuliselt kiri, mis tähistab seltsi nimetust eesti ja inglise keeles Pharmaceutical Society of Tartu University

 2. 1.2  Logo kasutatakse seltsi ametlikel blankettidel, kuulutustel, meenetel.
 3. 1.3  Logo kasutamise õiguse annab juhatus
 4. 1.4  Seltsi sümboolikaga, meenete, kinkimine seltsi mittekuuluvatele inimestele toimub kooskõlastatult seltsi juhatusega.

2 SELTSI ASJAAJAMINE

2.1 Korraline koosolek

 1. 2.1.1  Korralise koosoleku toimumise aeg otsustatakse eelmisel korralise koosoleku toimumise ajal või juhatuse koosolekul.
 2. 2.1.2  Juhatus teatab koosoleku toimumise aja vähemalt 3 päeva ette kuulutuste ja e-posti teel.
 3. 2.1.3  Kuulutustel ja e-posti kirjades on soovitatavalt ära näidatud järgmise koosoleku

  päevakord.

 4. 2.1.4  Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1 juhatuse liige ja 1/3

  seltsi liikmetest.

 5. 2.1.5  Koosolekut juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valib

  koosolek endale juhataja.

 6. 2.1.6  Koosolekut protokollib kirjatoimetaja, tema puudumisel valib koosolek endale

  protokollija.

 7. 2.1.7  Koosolekute protokollid tehakse kättesaadavaks e-posti ja muul teel.
 8. 2.1.8  Koosoleku alguses kinnitatakse koosoleku päevakord.
 9. 2.1.9  Päevakorrapunkti ettekandele järgneb lühike arutelu, mille jooksul kõik koosolekust

  osavõtjad saavad esitada oma ideesid antud teema kohta.

 10. 2.1.10  Sõna soovijatele annab sõnaõiguse koosoleku juhataja.
 11. 2.1.11  Koosoleku juhatajal on alati sõnaõigus.
 12. 2.1.12  Koosoleku juhatajal on õigus teemast kõrvalekaldujat korrale kutsuda.
 13. 2.1.13  Kui pärast ettepaneku arutelu ei jõuta ühisele otsusele, pannakse ettepanek hääletusele.
 14. 2.1.14  Igal seltsi liikmel on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.
 15. 2.1.15  Koosolek võtab otsuse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral

  otsustab juhataja hääl.

 16. 2.1.16  Liige võib oma hääle delegeerida seltsi liikmele juhatusele aadresseeritud volitusega.
 17. 2.1.17  Hääli loeb aseesimees, tema puudumisel määrab häälte lugeja koosoleku juhataja.
 18. 2.1.18  Hääletustulemused protokollitakse.

2.1.19 Tehtud otsused kuulutab välja koosoleku juhataja. 2.2 Üldkoosolek

3

3.1 3.2

otsustab juhataja hääl.

SELTSI JUHATUS

Juhatusse kuulub esimees, aseesimees, kirjatoimetaja ja laekur. Juhatuse kohustused:

 1. 2.2.1  Hääletusel juhatuse tegevusaruande kinnitamise üle ei osale juhatuse liikmed.
 2. 2.2.2  Hääletusel revisjonikomisjoni aruande kinnitamise üle ei osale revisjonikomisjoni

  liikmed.

 3. 2.2.3  Juhatuse valimine toimub salajasel hääletusel.
 4. 2.2.4  Kui ükski juhatuse liikmekandidaat ei saa esimeses voorus 2/3 häältest, siis

  korraldatakse kordushääletus enim hääli saanud kandidaadi üle. Kui ka tema ei saa

  nõutud 2/3 häältest, hääletatakse järgmist kandidaati.

 5. 2.2.5  Kui juhatuse liiget ei õnnestu valida, siis jätkab eelmise juhatuse liige kohusetäitjana

  üldkoosoleku poolt määratud aja jooksul.

 6. 2.2.6  Kuulutustel ja e-posti kirjades on soovitatavalt ära näidatud järgmise koosoleku

  päevakord.

 7. 2.2.7  Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1 juhatuse liige ja 1/3

  seltsi liikmetest.

 8. 2.2.8  Koosolekut juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valib

  koosolek endale juhataja.

 9. 2.2.9  Koosolekut protokollib kirjatoimetaja, tema puudumisel valib koosolek endale

  protokollija.

 10. 2.2.10  Koosolekute protokollid tehakse kättesaadavaks e-posti ja muul teel.
 11. 2.2.11  Koosoleku alguses kinnitatakse koosoleku päevakord.
 12. 2.2.12  Päevakorrapunkti ettekandele järgneb lühike arutelu, mille jooksul kõik koosolekust

  osavõtjad saavad esitada oma ideesid antud teema kohta.

 13. 2.2.13  Sõna soovijatele annab sõnaõiguse koosoleku juhataja.
 14. 2.2.14  Koosoleku juhatajal on alati sõnaõigus.
 15. 2.2.15  Koosoleku juhatajal on õigus teemast kõrvalekaldujat korrale kutsuda.
 16. 2.2.16  Kui pärast ettepaneku arutelu ei jõuta ühisele otsusele, pannakse ettepanek hääletusele.
 17. 2.2.17  Igal seltsi liikmel on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.
 18. 2.2.18  Koosolek võtab otsuse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral
 1. 3.2.1  Koostab eelarve järgmise juhatuse ametiajaks.
 2. 3.2.2  Koostab semestri tegevuskava.
 3. 3.2.3  Koostab ametiaja lõpuks seltsi tegevuse aruande.
 4. 3.2.4  Otsustab koosolekute kokkukutsumise ja valmistab ette päevakorra.
 5. 3.2.5  Peab seltsi nimel kirjavahetust.

3.3 Juhatuse õigused:

3.3.1 Noomida liikmeid kui eelpoolmainitud on sattunud vastuollu seltsi kodukorra, põhikirja või üldtunnustatud käitumisnormidega.

3.4 Seltsi esimees

 1. 3.4.1  Esimees juhib seltsi tegevust põhikirja, kodukorra ja koosolekute otsustega kooskõlas, esindab seltsi ametlikes toimingutes, kontrollib ametnike ülesannete täitmist.
 2. 3.4.2  Esimehe ülesandeks on koosolekute kokkukutsumine, nende juhatamine ja otsuste täitmise kontrollimine.
 3. 3.4.3  Edasilükkamatutes asjades võib esimees teha otsuseid, millest ta peab teavitama seltsi liikmeid järgmisel korralisel koosolekul, juhatuse liikmeid esimesel võimalusel.

3.5 Seltsi aseesimees

 1. 3.5.1  Aseesimees täidab esimehe kohuseid juhul, kui esimees ei viibi kohal või ei saa oma kohuseid täita.
 2. 3.5.2  Aseesimees juhatab suhtlemist välismaiste organisatsioonidega või väisvahetuse koordinaatoriga.

3.6 Seltsi kirjatoimetaja

 1. 3.6.1  Kirjatoimetaja protokollib koosolekuid, korraldab protokollide vormistamise ja liikmetele kättesaadavaks tegemise.
 2. 3.6.2  Koostab seltsist väljaminevad ametlikud kirjad kasutades seltsi e-posti.
 3. 3.6.3  Korraldab ürituste ja koosolekute kuulutuste tegemise ning ülespaneku.
 4. 3.6.4  Tegeleb seltsi dokumentatsiooni arhiveerimise ja korrastamisega.
 5. 3.6.5  Korraldab seltsi infokirja koostamist ja selle väljasaatmist.

3.7 Seltsi laekur

 1. 3.7.1  Võtab vastu seltsi sissetulekud ja maksab väljaminekud.
 2. 3.7.2  Arhiveerib rahaliste liikumistega seotud dokumentatsiooni.
 3. 3.7.3  On kohustatud tegema suulisi ja kirjalikke meeldetuletusi võlglastele.
 4. 3.7.4  Allub revidendi kontrollile.
 5. 3.7.5  Ametiaja lõppedes esitab aruande.

4 AMETI ÜLEANDMISE KORD

 1. 4.1  Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ameti üleandmise aeg kestab kuu aega.
 2. 4.2  Kuupikkune ameti üleandmise aeg koosneb kahest eraldi koosolekust ameti vastuvõtja ja üleandja vahel. Üleandmise protsessi juhib ameti üleandja.
 3. 4.3  Ametisse astuv ja ametist lahkuv juhatus on kuupikkuse ameti üleandmise aja jooksul kohustatud korraldama ametisse astuva ja ametist lahkuva juhatuse ühe ühise koosoleku. Koosoleku korraldamise eest vastutab uus juhatus.

4.4 4.5

5

5.1

6

6.1

Ameti vastuvõtja on kohustatud kuupikkuse ameti üleandmise aja jooksul tutvuma ameti üleandja ametliku tegevusaruandega.

Ameti üleandja on kohustatud ameti vastuvõtja soovil poole aasta jooksul pärast ameti üleandmist andma informatsiooni üleandja ametisoleku ajal tehtu kohta. Üleandmisprotsessi ebaõnnestumisel on ameti üleandja ja ameti vastuvõtja kohustatud ühiselt andma aru üleandmise ebaõnnestumise kohta Seltsi juhatusele.

SELTSI LIIKMEMAKS

Liikmemaksu suuruse ja selle tasumise tähtaja määrab korraline koosolek semestri alguses.

SELTSI ESINDAMINE

Seltsi esindamise küsimusi arutatakse korralisel koosolekul.

6.1.1 Eelisõigus seltsi esindamiseks on esimehel, seejärel juhatuse liikmetel ja seejärel kõigil seltsi liikmetel.

6.2 Seltsi ametlikud esindajad teevad üritustest kokkuvõtte seltsi arhiivile ning teevad selle kättesaadavaks e-posti või muul teel.

7 VÄLISVAHETUS

7.1 Väisvahetuste korraldamise eest vastutab välisvahetuse koordinaator, kes:

 1. 7.1.1  suhtleb väisvahetust läbiviiva organisatsiooniga
 2. 7.1.2  korrladab üliõpilasvahetusprogrammi raames seltsi liikmete välispraktikat

8 KARISTUSED

 1. 8.1  Määravad seltsi liikmetele koosoleku juhataja, juhatus või korraline koosolek.
 2. 8.2  Koosoleku juhataja võib koosoleku pideva ja tõsise segamise eest liikme koosolekult eemaldada.
 3. 8.3  Seltsi üritusel ebaväärikalt käitunud isiku võib ürituse korraldaja ürituselt kõrvaldada.