Põhikiri

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi Põhikiri

1 ÜLDSÄTTED

 1. 1.1  Seltsi ametlik nimi on eesti keeles mittetulundusühing TARTU ÜLIKOOLI ROHUTEADUSE SELTS (edaspidi “SELTS”) ; inglise keeles Pharmaceutical Students’ Society of Tartu University
 2. 1.2  SELTSI asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn
 3. 1.3  SELTS on asutatud tähtajatuna 6. detsembril 1990.a. Tartus.
 4. 1.4  SELTSI põhikiri jõustub vastuvõtmise hetkest.
 5. 1.5  SELTS on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud käesolevas põhikirjas fikseeritud eesmärkide saavutamiseks.
 6. 1.6  SELTSI majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2 SELTSI EESMÄRGID

 1. 2.1  SELTSI eesmärgiks on proviisoriõppe üliõpilasi ühendades edendada farmaatsiateadus, – praktikat ja –õpetust.
 2. 2.2  Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab SELTS koosolekuid, seminare, õppereise, täiendõpet, teaduslikke ning üldharivaid avalikke üritusi.

3 SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. 3.1  SELTSIL võivad olla tegev-, toetaja- ja auliikmed.
 2. 3.2  SELTSI tegevliikmeks võivad astuda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna koosseisu kuuluva farmaatsiainstituudi õppejõud ja üliõpilased kes on nõus SELTSI eesmärkide saavutamise nimel kandma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsustest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.
 3. 3.3  SELTSI toetajaliikmeks võivad astuda rohuteaduse vastu huvi tundvad või sellega erialaselt seotud füüsilised isikud, kes toetavad rahaliselt SELTSI tegevust ja on nõus SELTSI eesmärkide saavutamise nimel kandma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsustest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.
 4. 3.4  Kaalukatel põhjustel võib omistada SELTSI auliikme staatus füüsilistele isikutele, kellel on erilisi teeneid SELTSI ees või rohuteaduse arendamisel ja populariseerimisel.
 5. 3.5  SELTSI tegev- ja toetajaliikmeks vastuvõtmine otsustatakse vastava kirjaliku avalduse või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel SELTSI töökoosoleku poolt.
 1. 3.6  SELTSI auliikme staatuse andmine otsustatakse juhatuse motiveeritud ettepanekute alusel SELTSI üldkoosoleku poolt.
 2. 3.7  SELTSI liikmetel on õigus igal ajal kirjaliku avalduse alusel SELTSIST välja astuda.
 3. 3.8  SELTSI juhatus peab oma kirjaliku otsusega rahuldama liikme väljaaastumise avalduse hiljemalt ühe kuu jooksul, määrates kindlaks tegev- ja toetajaliikme ja SELTSI vahelised vastastikused varalised õigused ja kohustused.
 4. 3.9  SELTSI liikme võib SELTSIST välja arvata juhatuse otsusega alljärgnevatel alustel:
  1. 3.9.1  Liige ei täida põhikirja sätteid, kodukorda, juht- või kontrollorganite otsuseid, on kahjustanud SELTSI huve või sooritanud vääritu teo.
  2. 3.9.2  Liikmel on liikmemaksu võlgnevus vastava majandusaaasta (1.6) liikmemaksu tasumise tähtajaks.
  3. 3.9.3  Juhatus võib liikme väljaarvamise aluse ilmsikstulekul teha liikmele temapoolse rikkumise lõpetamist, kõrvaldamist või heastamist taotleva hoiatuse.
  4. 3.9.4  Juhatuse motiivide või väljaarvamise ettepanekuga mittenõustumise korral on SELTSI liige kohustatud omapoolsete selgituste ja vastuväidete esitamiseks isiklikult ilmuma töökoosolekule.
  5. 3.9.5  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsiaosakonna üliõpilasena lõpetanud või õppejõuna töö- või teenistussuhte katkestanud SELTSI tegevliikme võib juhatus liikme kirjaliku avalduse alusel ümber arvata SELTSI toetajaliikmeks.
  6. 3.9.6  Eelmärgitud avalduse mitteesitamise korral arvatakse tegevliige SELTSIST välja juhatuse otsusega.

4 SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 SELTSI tegevliikmetel on õigus:

 1. 4.1.1  osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;
 2. 4.1.2  valida ja olla valitud SELTSI juht- ja kontrollorganitesse;
 3. 4.1.3  osaleda sõna- ja hääleõigusega SELTSI töökoosolekutel ja üldkoosolekutel;
 4. 4.1.4  tutvuda SELTSI juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ningsaada informatsiooni SELTSI tegevuse kohta;
 5. 4.1.5  igal ajal SELTSIST välja astuda.

4.2 SELTSI toetajaliikmetel on õigus:

 1. 4.2.1  osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;
 2. 4.2.2  osaleda sõnaõigusega, kuid hääleõiguseta SELTSI töökoosolekutel ja üldkoosolekutel;
 3. 4.2.3  olla valitud hääleõigusega SELTSI juht- ja kontrollorganitesse;
 4. 4.2.4  tutvuda SELTSI juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ningsaada informatsiooni SELTSI tegevuse kohta;
 5. 4.2.5  igal ajal SELTSIST välja astuda.

4.3 SELTSI auliikmel on õigus:

 1. 4.3.1  osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;
 2. 4.3.2  osaleda sõnaõigusega, kuid hääleõiguseta SELTSI töökoosolekutel ja üldkoosolekutel;
 3. 4.3.3  valida ja olla valitud SELTSI juht- ja kontrollorganitesse;
 4. 4.3.4  tutvuda SELTSI juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ningsaada informatsiooni SELTSI tegevuse kohta;

4.4 SELTSI tegevliikmed on kohustatud:

 1. 4.4.1  tutvustama SELTSI eesmärki ja tegevust;
 2. 4.4.2  aitama kaasa SELTSI eesmärkide saavutamisele ja ürituste korraldamisele;
 3. 4.4.3  aktiivselt osa võtma SELTSI poolt korraldatavatest üritustest;
 4. 4.4.4  täitma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsuseid, samuti kodukorra ja põhikirja nõudeid;
 5. 4.4.5  hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel SELTSI mainet ning väärikust;
 6. 4.4.6  tasuma liikmemaksu üldkoosoleku otsusega määratud mahus ja tähtaegadel alatesliikmeks astumisele järgnevast majandusaastast (1.6)
 7. 4.4.7  osalema võrdselt teiste liikmetega SELTSI nende ürituste kulutuste kandmisel, millestta on osa võtnud;
 8. 4.4.8  teatama SELTSI juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma, isiku- jakontaktaandmed ning nendes toimuvad muudatused.

4.5 SELTSI toetajaliikmed on kohustatud:

 1. 4.5.1  tutvustama SELTSI eesmärki ja tegevust;
 2. 4.5.2  aitama kaasa SELTSI eesmärkide saavutamisele;
 3. 4.5.3  täitma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsuseid, samuti kodukorra ja põhikirja nõudeid;
 4. 4.5.4  maksma SELTSI tegevuse toetamiseks igaaastast rahalist toetust, mille suurus jatasumise kord fikseeritakse toetajaliikme ja SELTSI juhatuse vahel sõlmitavas lepingus;
 5. 4.5.5  teatama SELTSI juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha või asukoha, samuti isikuandmed ning nendes toimuvad muudatuse   Auliikmetel SELTSI ees kohustusi ei ole.

LIIKMETE REGISTER

Juhatus peab SELTSI registrit, millesse tuleb kanda alljärgnevad andmed:

 1. 5.1.1  füüsilisest isikust liikme ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev;
 2. 5.1.2  e-postiaadress ja telefoninumber;
 3. 5.1.3  liikmestaatus;
 4. 5.1.4  liikmete poolt tasutud liikmemaksud ja toetussummad ning tasumise kuupäevad;
 5. 5.1.5  liikmetele rikkumiste kõrvaldamiseks tehtud hoiatused;
 6. 5.1.6  liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise töökoosoleku otsuse kuupäevad;
 7. 5.1.7  liikmete ümberarvamiseks avalduste esitamise ja nende rahuldamiseks tehtud juhatuseotsuste kuupäevad;
 8. 5.1.8  liikmete hulgast väljaastumiseks esitatud avalduste kuupäevad ja need rahuldanudjuhatuse otsuste kuupäevad;

5.1.9 liikmete väljaaravamise juhatuse otsuse kuupäev ja väljaaravamise põhjus.

6 SELTSI VARA JA VAHENDID

 1. 6.1  SELTSI vara ja vahendid moodustuvad tegevliikmete poolt makstavatest liikmemaksudest, toetajaliikmete poolt makstavatest toetustest, SELTSI kirjastustegevusest ja üritustest saadavatest rahalistest laekumistest, samuti isikute poolt tehtud annetustest ja toetustest.
 2. 6.2  Liikmemaks on SELTSI tegevliikmete poolt igal majandusaastal tehtav rahaline sissemakse, mille suurus, maksmise tähtajad ja kord kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
 3. 6.3  Toetajaliikmete poolt maksmisele kuuluvate toetuste minimaalsuurus, selle maksmise tähtaajad ja kord kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
 4. 6.4  SELTSI vara ja vahendid on juhatuse käsutuses, kes peab tagama selle eesmärgipärase kasutamise.
 5. 6.5  SELTSI juhatus võib SELTSI vara ja vahendeid kasutada:
  1. 6.5.1  üldkoosoleku poolt heakskiidetud sihtprogrammide täitmiseks;
  2. 6.5.2  koolituse ja muude SELTISI eesmärgikohaste ürituste korraldamiseks;
  3. 6.5.3  SELTSI eesmärgikohaste välissuhete arendamiseks;
  4. 6.5.4  SELTSI eesmärgikohase koostöö arendamiseks;
  5. 6.5.5  farmaatsiaalaste trükiste ja väljaannete kirjastamiseks;
 1. 6.6  SELTSI vara ja vahendeid kasutatakse üksnes SELTSI põhikirjas fikseeritud eesmärgil ning seda ei tohi jaotada liikmete vahel.
 2. 6.7  SELTSI vara ja vahendite faktiline kasutamine toimub juhatuse poolt koostatud, laekuri poolt heakskiidetud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud aastaeelarve tulu- ja kululiikides fikseeritud mahtude piires.

7 JUHT- JA KONTROLLORGANID

7.1 SELTSI juhtorganiteks on:

 1. 7.1.1  liikmete üldkoosolek;
 2. 7.1.2  liikmete töökoosolek;
 3. 7.1.3  juhatus.
 1. 7.2  SELTSI kontrollorganiks on revisjonikomisjon
 2. 7.3  SELTSI üldkoosoleku või juhatuse otsusega võib moodustada täiendavaid, käesolevas põhikirjas fikseerimata ajutisi juht- või kontrollorganeid, fikseerides nende pädevuse, liikmeskonna ning tegevuse aja.

8 ÜLDKOOSOLEK

 1. 8.1  SELTSI kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.
 2. 8.2  SELTSI üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid mistahes SELTSI puudutavas küsimuses.
 3. 8.3  SELTSI liikmete üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
  1. 8.3.1  SELTSI põhikirja ja eesmärgi muutmine;
  2. 8.3.2  SELTSI lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  3. 8.3.3  SELTSI juhatuse valimine;
  4. 8.3.4  SELTSI aastaeelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
  5. 8.3.5  SELTSI revisjonikomisjoni valimine;
  6. 8.3.6  SELTSI liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade määramine;
  7. 8.3.7  SELTSI toetajaliikmete poolt tasutava rahalise toetuse miinimummäära kehtestamine:
  8. 8.3.8  SELTSI liikmetele põhikirjas sätestamata kohustuste kehtestamine.
 1. 8.4  Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.
 2. 8.5  Liikmete töökoosoleku pädevusse kuulub kõigi SELTSI tegevust puudutavate küsimuste otsustamine, mis käesoleva põhikirja kohaselt ei kuulu liikmete üldkoosoleku pädevusse.

9 KOOSOLEKUTE KOKKUKUTSUMINE JA LÄBIVIIMINE

 1. 9.1  SELTSI üldkoosolekud toimuvad korraliselt kaks korda aastas.
 2. 9.2  SELTSI erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele.
 3. 9.3  Juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikus vormis põhjusi ja päevakorda ära näidates revisjonikomisjon, või vähemalt 1/2 SELTSI tegevliikmetest.
 4. 9.4  Juhatus teatab tegevliikmetele korralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt 14 päeva ette ja erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt 3 päeva ette päevakorda sisaldava teate edastamise teel.
 5. 9.5  SELTSI töökoosolekud kutsub juhatus kokku vastavalt selleks tekkivale vajadusele e-kirja ja avaliku kuulutuse väljapanemise teel.
 6. 9.6  SELTSI üld- või töökoosolekut juhatab juhatuse esimees või tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valitakse koosoleku juhataja koosolekul osalevate SELTSI tegevliikmete häälteenamusega.
 7. 9.7  Päevakorrapunkti ettekandele järgneb arutelu, mille jooksul kõik soovijad koosolekust osavõtjate hulgast saavad esitada oma ideid ja arvamusi käsitletava teema kohta.
 1. 9.8  Sõnasoovijale annab sõnaõiguse koosoleku juhataja. Koosoleku juhatajal on piiramatu sõnaõigus.
 2. 9.9  SELTSI liikmete hulka mittekuuluvate isikute viibimise õiguse üldkoosolekutel ja nende õiguse sõna võtta otsustatakse selle üldkoosoleku häälteenamusega salajase hääletuse teel.
 3. 9.10  Koosoleku juhataja hoiatab sõnavõtjat käsitletavast teemast kõrvalekaldumise korral ning sellele reageerimata jätmise korral katkestab teemast kõrvalekalduva sõnavõtu.
 4. 9.11  Otsustamiseks antud ettepanek pannakse hääletusele ainult juhul, kui arutelu käigus või sõnavõttudes on sellele esitatud vastuväiteid või välja on pakutud alternatiivvariante.
 5. 9.12  Igal SELTSI koosolekust osavõtjal on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.
 6. 9.13  SELTSI koosolekul loeb hääletamisel hääli juhatuse aseesimees, tema puudumisel aga koosoleku poolt selleks valitud isik.
 7. 9.14  Hääletustulemused teeb koosolekul osalejatele teatavaks koosoleku juhataja.

10 OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUL

10.1 10.2 10.3

10.4 10.5 10.6

10.7

10.8 10.9 10.10

SELTSI liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt üks juhatuse liige ja kohal viibib või on esindatud vähemalt 1/3 SELTSI tegevliikmetest.

SELTSI liikmete töökoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib või on esindatud vähemalt 1/10 SELTSI tegevliikmetest.

SELTSI tegevliikmel on õigus kirjalikult volitada enda eest üldkoosolekul hääletama teist SELTSI tegevliiget.

Igal SELTSI tegevliikmel või tema poolt volitatud esindajal on üldkoosolekul üks hääl.

Otsuste vastuvõtmisel toimub hääletamine avalikult käe tõstmise teel.

SELTSI liikmete üld- ja töökoosolekul võetakse otsused vastu osavõtvate ja esindatud tegevliikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aga aseesimehe hääl, tema puudumisel aga koosoleku juhataja hääl.

Põhikirja muutmise, samuti SELTSI lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud 50%+1 SELTSI üldkoosolekust osavõtvate ja esindatud tegevliikmete häälteenamusega.

SELTSI eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi tegevliikmete nõusolek.
Hääletusel juhatuse eelmise aasta tegevusaruande kinnitamise üle juhatuse liikmed ei osale. Hääletusel revisjoniaruande kinnitamise üle revisjonikomisjoni liikmed ei osale.

11 ISIKUVALIMISED

 1. 11.1  Kandideerimiseõigus isikuvalimistel lõpeb koosoleku algusega.
 2. 11.2  Ülesseatud kandidaat peab viibima koosolekul ja andma enne valimiste algust kandideerimiseks oma nõusoleku, mis kantakse koosoleku protokolli.
 3. 11.3  Juhatuse valimistel tuleb kandidaadid esitada esimehe, aseesimehe, laekuri ja kirjatoimetaja kohta eraldi.

11.3.1 Kandideerimiseks võib esitada avaldused mitmele kohale.

 1. 11.4  Isikuvalimised viiakse läbi salajase kirjaliku hääletusena.
 2. 11.5  Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab 50%+1 koosolekul viibivate või esindatud tegevliikmete häältest.
 3. 11.6  Kui ükski kandidaatidest eelmärgitud häälteenamust ei saa, korraldatakse kordushääletus enim hääli saanud üksikkandidaadi üle.
 4. 11.7  Kui kordushääletusel ka tema ei saa 50%+1 koosolekul viibivatest või esindatud tegevliikmete häältest, korraldatakse järjekordne valimisvoor järgmisena teistest enam hääli saanud kandidaadi üle.
 5. 11.8  Kui ka kordushääletusel ei saa keegi kandidaatidest 50%+1 koosolekul viibivatest või esindatud tegevliikmete häältest loetakse valimised nurjunuks ja kutsutakse valimiste läbiviimiseks kokku uus üldkoosolek mitte varem kui kahe kuu möödudes.

12 KOOSOLEKU PROTOKOLL

 1. 12.1  Koosoleku käigu ja tulemuste kohta koostab SELTSI kirjatoimetaja ja tema puudumisel koosoleku poolt valitud teine isik protokolli, kuhu märgib koosoleku toimumise aja ja koha, kohalviibivate tegevliikmete või nende esindajate nimed, koosoleku päevakorra, sõnavõtjad koos räägitu lühikokkuvõttega, hääletusele pandud küsimused ja vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega ning muud koosolekul tähtsust omavad asjaolud.
 2. 12.2  Üldkoosoleku protokollile tuleb lisada kõik koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused, ning esindajate volitusi tõendavad volikirjad.
 3. 12.3  SELTSI liikmete üld- ka töökoosoleku protokolli õigsust kinnitavad koosoleku juhataja ja protokollija, need numereeritakse ja säilitatakse kõigile SELTSI liikmetele tutvumiseks kättesaadavana juhatuse asukohas.

13 JUHATUSE PÄDEVUS

13.1 Juhatus on SELTSI alaliselt tegutsev, juhtiv ja esindav üheks aastaks üldkoosoleku poolt valitav organ.

 1. 13.2  SELTSI juhatus võib olla vähemalt kolme- ja mitte rohkem kui seitsmeliikmeline ja see valitakse üldkooosoleku poolt.
 2. 13.3  SELTSI juhatuse pädevusse kuulub:

13.3.1 üldkoosoleku otsuste elluviimine ja liikmetepoolse täitmise kontroll; 13.3.2 liikmete registri pidamine;
13.3.3 raamatupidamise korraldamine;
13.3.4 järgmise aasta eelarveprojekti koostamine;

13.3.5 iga semestri tegevuskava koostamine;
13.3.6 majandusaasta tegevusaruande koostamine;
13.3.7 liikmete üld- ja töökoosolekute kokkukutsumine ja ettevalmistamine;
13.3.8 SELTSI esindamine ja kirjavahetuse pidamine;
13.3.9 SELTSI nimel lepingute sõlmimine;
13.3.10ajutiste töörühmade ja osakondade moodustamine SELTSI eesmärkide saavutamiseks

vajaliku tegevuse ja ürituste korraldamiseks.

14 JUHATUSE KOOSSEIS JA TÖÖJAOTUS, JUHATUSE OTSUSED

 1. 14.1  SELTSI juhatusse valitakse üldkoosoleku poolt esimees, aseesimees, laekur, kirjatoimetaja ja lihtliikmed.
 2. 14.2  Juhatuse esimehe ülesandeks on juhatuse töö korraldamine, juhatuse liikmete vahelise töö koordineerimine ja kontrollimine, juhatuse koosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ning juhtimine; juhatuse esimehe muud ülesanded on sätestatud kodukorras.
 3. 14.3  JuhatuseaseesimeheülesandeksonesimehekohustustetäitminetemaäraolekuljaSELTSI esindamine suhtlemisel sise- ja välisorganisatsioonidega; juhatuse aseesimehe muud ülesanded on sätestatud kodukorras.
 4. 14.4  Laekur võtab vastu ja annab välja SELTSI rahalisi vahendeid, peab selle üle arvestust ja esitab vastavasisulise aruande liikmete üldkoosolekule; laekuri muud ülesanded on sätestatud kodukorras.
 5. 14.5  Kirjatoimetaja koostab SELTSI nimel väljaminevad kirjad, registreerib SELTSI kirjavahetuse, korraldab SELTSI ürituste ja üld- ning töökoosolekute avalike teadete valmistamise ning ülespaneku, korrastab ja arhiveerib SELTSI dokumentatsiooni ning korraldab SELTSI kroonikaraamatu koostamist; kirjatoimetaja muud ülesanded on sätestatud kodukorras.
 6. 14.6  Juhatusvõtabotsuseidvastukoosolekutel,miskutsutaksekokkuvastavaltvajadusele,kuid mitte harvem kui üks kord kuus esimehe poolt.
 7. 14.7  Juhatuse koosoleku kokkukutsumist võib juhatuse esimehelt taotleda seda kirjalikult motiveerides iga juhatuse liige.
 8. 14.8  Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 liikmetest.

14.9 Otsuseid võetakse juhatuse koosolekul vastu sellel osalevate liikmete lihthäälteenamusega.

14.10Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aga aseesimehe hääl.

14.11 Juhatuse poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult, numereeritakse, dateeritakse, allkirjastatakse otsuse vastuvõtmisel osalenud juhatuse liikmete poolt ja säilitatakse SELTSI liikmetele tutvumiseks kättesaadavatena juhatuse asukohas.

15 REVISJONIKOMISJON

 1. 15.1  SELTSI juhatust ja tegevust kontrollivaks organiks on üldkoosoleku poolt üheks aastaks valitav vähemalt kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
 2. 15.2  SELTSI revisjonikomisjoni ülesandeks on majandusaasta tegevuse revideerimine, revisjoniaruande koostamine ja üldkoosoleku otsusega määratud sihtrevideerimiste läbiviimine.
 3. 15.3  Ilma revisjonikomisjoni aktita ei tohi üldkoosolek juhatuse majandusaasta aruannet kinnitada.
 4. 15.4  Revisjonikomisjon võtab otsuseid vastu koosolekutel, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
 5. 15.5  Revisjonikomisjon on õigustatud vastu võtma otsuseid kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 liikmetest.
 6. 15.6  Revisjonikomisjoni otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt 2/3 liikmetest.
 7. 15.7  Revisjonikomisjoni poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult, numereeritakse, dateeritakse, allkirjastatakse otsuse vastuvõtmisel osalenud liikmete poolt ja säilitatakse SELTSI liikmetele tutvumiseks kättesaadavatena juhatuse asukohas.

16 KODUKORD

16.1 SELTSIüldkoosolekkinnitabjuhatusekoostatudjarevisjonikomisjonipooltheakskiidetud SELTSI kodukorra, milles reguleeritakse:

16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 16.1.5 16.1.6 16.1.7

SELTSI sümboolika
SELTSI asjaajamine ja ürituste korralduse kord SELTSIjuhatus

Ameti üleandmise kord SELTSI liikmemaks SELTSI esindamine Karistamine

16.2 SELTSI kodukord on SELTSI liikmetele täitmiseks kohustuslik.

17 SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

 1. 17.1  SELTSI tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek.
 2. 17.2  SELTSI tegevuse lõpetamisel antakse selle allesjääv vara üle likvideerimise otsuse vastuvõtnud üldkoosoleku otsuses märgitud isikutele.
 3. 17.3  SELTSI likvideerijateks on tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtnud üldkoosolek poolt valitud isikud või SELTSI juhatus.

Käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud 22. oktoobril 2015. aastal toimunud SELTSI üldkoosoleku otsusega.