Põhikiri

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Seltsi ametlik nimi on eesti keeles mittetulundusühing TARTU ÜLIKOOLI
ROHUTEADUSE SELTS (edaspidi “SELTS”) ; inglise keeles Pharmaceutical Society of
Tartu University
1.2 SELTSI asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn
1.3 SELTS on asutatud tähtajatuna 6. detsembril 1990.a. Tartus.
1.4 SELTSI põhikiri jõustub vastuvõtmise hetkest.
1.5 SELTS on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud käesolevas põhikirjas fikseeritud
eesmärkide saavutamiseks.
1.6 SELTSI majandusaasta algab 1. juulil ja lõppeb 30.juunil

2 SELTSI EESMÄRGID
2.1 SELTSI eesmärgiks on proviisoriõppe üliõpilasi ühendades edendada farmaatsiateadust, -
praktikat ja -õpetust.
2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab SELTS koosolekuid, seminare, õppereise, täiendõpet,
teaduslikke ning üldharivaid avalikke üritusi.

3 SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE
JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1 SELTSIL võivad olla tegev-, toetaja- ja auliikmed.
3.2 SELTSI tegevliikmeks võivad astuda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna koosseisu
kuuluva farmaatsiainstituudi õppejõud ja üliõpilased kes on nõus SELTSI eesmärkide
saavutamise nimel kandma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsustest ja põhikirjast
tulenevaid kohustusi.
3.3 SELTSI toetajaliikmeks võivad astuda rohuteaduse vastu huvi tundvad või sellega erialaselt
seotud füüsilised isikud, kes toetavad rahaliselt SELTSI tegevust ja on nõus SELTSI
eesmärkide saavutamise nimel kandma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsustest ja
põhikirjast tulenevaid kohustusi.

3.4 Kaalukatel põhjustel võib omistada SELTSI auliikme staatus füüsilistele isikutele, kellel on
erilisi teeneid SELTSI ees või rohuteaduse arendamisel ja populariseerimisel.
3.5 SELTSI tegev- ja toetajaliikmeks vastuvõtmine otsustatakse vastava kirjaliku avalduse või
digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel SELTSI töökoosoleku poolt.
3.6 SELTSI auliikme staatuse andmine otsustatakse juhatuse motiveeritud ettepanekute alusel
SELTSI üldkoosoleku poolt.
3.7 SELTSI liikmetel on õigus igal ajal kirjaliku avalduse alusel SELTSIST välja astuda.
3.8 SELTSI juhatus peab oma kirjaliku otsusega rahuldama liikme väljaaastumise avalduse
hiljemalt ühe kuu jooksul, määrates kindlaks tegev- ja toetajaliikme ja SELTSI vahelised
vastastikused varalised õigused ja kohustused.
3.9 SELTSI liikme võib SELTSIST välja arvata juhatuse otsusega alljärgnevatel alustel:
3.9.1 Liige ei täida põhikirja sätteid, kodukorda, juht- või kontrollorganite otsuseid, on
kahjustanud SELTSI huve või sooritanud vääritu teo.
3.9.2 Liikmel on liikmemaksu võlgnevus vastava majandusaaasta (1.6) liikmemaksu tasumise
tähtajaks.
3.9.3 Juhatus võib liikme väljaarvamise aluse ilmsikstulekul teha liikmele temapoolse
rikkumise lõpetamist, kõrvaldamist või heastamist taotleva hoiatuse.
3.9.4 Juhatuse motiivide või väljaarvamise ettepanekuga mittenõustumise korral on SELTSI
liige kohustatud omapoolsete selgituste ja vastuväidete esitamiseks isiklikult ilmuma
töökoosolekule.
3.9.5 Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsiaosakonna üliõpilasena lõpetanud
või õppejõuna töö- või teenistussuhte katkestanud SELTSI tegevliikme võib juhatus
liikme kirjaliku avalduse alusel ümber arvata SELTSI toetajaliikmeks.
3.9.6 Eelmärgitud avalduse mitteesitamise korral arvatakse tegevliige SELTSIST välja
juhatuse otsusega.

4 SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 SELTSI tegevliikmetel on õigus:
4.1.1 osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;
4.1.2 valida ja olla valitud SELTSI juht- ja kontrollorganitesse;
4.1.3 osaleda sõna- ja hääleõigusega SELTSI töökoosolekutel ja üldkoosolekutel;
4.1.4 tutvuda SELTSI juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ning
saada informatsiooni SELTSI tegevuse kohta;
4.1.5 igal ajal SELTSIST välja astuda.

4.2 SELTSI toetajaliikmetel on õigus:
4.2.1 osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;
4.2.2 osaleda sõnaõigusega, kuid hääleõiguseta SELTSI töökoosolekutel ja üldkoosolekutel;
4.2.3 olla valitud hääleõigusega SELTSI juht- ja kontrollorganitesse;
4.2.4 tutvuda SELTSI juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ning
saada informatsiooni SELTSI tegevuse kohta;
4.2.5 igal ajal SELTSIST välja astuda.
4.3 SELTSI auliikmel on õigus:
4.3.1 osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;
4.3.2 osaleda sõnaõigusega, kuid hääleõiguseta SELTSI töökoosolekutel ja üldkoosolekutel;
4.3.3 valida ja olla valitud SELTSI juht- ja kontrollorganitesse;
4.3.4 tutvuda SELTSI juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ning
saada informatsiooni SELTSI tegevuse kohta;

4.4 SELTSI tegevliikmed on kohustatud:
4.4.1 tutvustama SELTSI eesmärki ja tegevust;
4.4.2 aitama kaasa SELTSI eesmärkide saavutamisele ja ürituste korraldamisele;
4.4.3 aktiivselt osa võtma SELTSI poolt korraldatavatest üritustest;
4.4.4 täitma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsuseid, samuti kodukorra ja põhikirja nõudeid;
4.4.5 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel SELTSI mainet ning väärikust;
4.4.6 tasuma liikmemaksu üldkoosoleku otsusega määratud mahus ja tähtaegadel alates
liikmeks astumisele järgnevast majandusaastast (1.6)
4.4.7 osalema võrdselt teiste liikmetega SELTSI nende ürituste kulutuste kandmisel, millest ta
on osa võtnud;
4.4.8 teatama SELTSI juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks
oma, isiku- ja kontaktaandmed ning nendes toimuvad muudatused.

4.5 SELTSI toetajaliikmed on kohustatud:
4.5.1 tutvustama SELTSI eesmärki ja tegevust;
4.5.2 aitama kaasa SELTSI eesmärkide saavutamisele;
4.5.3 täitma SELTSI juht- ja kontrollorganite otsuseid, samuti kodukorra ja põhikirja nõudeid;
4.5.4 maksma SELTSI tegevuse toetamiseks igaaastast rahalist toetust, mille suurus ja
tasumise kord fikseeritakse toetajaliikme ja SELTSI juhatuse vahel sõlmitavas
lepingus;
4.5.5 teatama SELTSI juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha või asukoha,
samuti isikuandmed ning nendes toimuvad muudatused.

4.6 Auliikmetel SELTSI ees kohustusi ei ole.

5 LIIKMETE REGISTER
5.1 Juhatus peab SELTSI registrit, millesse tuleb kanda alljärgnevad andmed:
5.1.1 füüsilisest isikust liikme ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev;
5.1.2 e-postiaadress ja telefoninumber;
5.1.3 liikmestaatus;
5.1.4 liikmete poolt tasutud liikmemaksud ja toetussummad ning tasumise kuupäevad;
5.1.5 liikmetele rikkumiste kõrvaldamiseks tehtud hoiatused;
5.1.6 liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise töökoosoleku otsuse kuupäevad;
5.1.7 liikmete ümberarvamiseks avalduste esitamise ja nende rahuldamiseks tehtud juhatuse
otsuste kuupäevad;
5.1.8 liikmete hulgast väljaastumiseks esitatud avalduste kuupäevad ja need rahuldanud
juhatuse otsuste kuupäevad;
5.1.9 liikmete väljaaravamise juhatuse otsuse kuupäev ja väljaaravamise põhjus.

6 SELTSI VARA JA VAHENDID
6.1 SELTSI vara ja vahendid moodustuvad tegevliikmete poolt makstavatest liikmemaksudest,
toetajaliikmete poolt makstavatest toetustest, SELTSI kirjastustegevusest ja üritustest
saadavatest rahalistest laekumistest, samuti isikute poolt tehtud annetustest ja toetustest.
6.2 Liikmemaks on SELTSI tegevliikmete poolt igal majandusaastal tehtav rahaline sissemakse,
mille suurus, maksmise tähtajad ja kord kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
6.3 Toetajaliikmete poolt maksmisele kuuluvate toetuste minimaalsuurus, selle maksmise
tähtaajad ja kord kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
6.4 SELTSI vara ja vahendid on juhatuse käsutuses, kes peab tagama selle eesmärgipärase
kasutamise.
6.5 SELTSI juhatus võib SELTSI vara ja vahendeid kasutada:
6.5.1 üldkoosoleku poolt heakskiidetud sihtprogrammide täitmiseks;
6.5.2 koolituse ja muude SELTISI eesmärgikohaste ürituste korraldamiseks;
6.5.3 SELTSI eesmärgikohaste välissuhete arendamiseks;
6.5.4 SELTSI eesmärgikohase koostöö arendamiseks;
6.5.5 farmaatsiaalaste trükiste ja väljaannete kirjastamiseks;
6.6 SELTSI vara ja vahendeid kasutatakse üksnes SELTSI põhikirjas fikseeritud eesmärgil ning
seda ei tohi jaotada liikmete vahel.

6.7 SELTSI vara ja vahendite faktiline kasutamine toimub juhatuse poolt koostatud, laekuri poolt
heakskiidetud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud aastaeelarve tulu- ja kululiikides fikseeritud
mahtude piires.
7 JUHT- JA KONTROLLORGANID
7.1 SELTSI juhtorganiteks on:
7.1.1 liikmete üldkoosolek;
7.1.2 liikmete töökoosolek;
7.1.3 juhatus.
7.2 SELTSI kontrollorganiks on revisjonikomisjon
7.3 SELTSI üldkoosoleku või juhatuse otsusega võib moodustada täiendavaid, käesolevas
põhikirjas fikseerimata ajutisi juht- või kontrollorganeid, fikseerides nende pädevuse,
liikmeskonna ning tegevuse aja.

8 ÜLDKOOSOLEK
8.1 SELTSI kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.
8.2 SELTSI üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid mistahes SELTSI puudutavas
küsimuses.
8.3 SELTSI liikmete üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
8.3.1 SELTSI põhikirja ja eesmärgi muutmine;
8.3.2 SELTSI lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
8.3.3 SELTSI juhatuse valimine;
8.3.4 SELTSI aastaeelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
8.3.5 SELTSI revisjonikomisjoni valimine;
8.3.6 SELTSI liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade määramine;
8.3.7 SELTSI toetajaliikmete poolt tasutava rahalise toetuse miinimummäära kehtestamine:
8.3.8 SELTSI liikmetele põhikirjas sätestamata kohustuste kehtestamine.
8.4 Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.
8.5 Liikmete töökoosoleku pädevusse kuulub kõigi SELTSI tegevust puudutavate küsimuste
otsustamine, mis käesoleva põhikirja kohaselt ei kuulu liikmete üldkoosoleku pädevusse.

9 KOOSOLEKUTE KOKKUKUTSUMINE JA LÄBIVIIMINE

9.1 SELTSI üldkoosolekud toimuvad korraliselt kaks korda aastas.
9.2 SELTSI erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele.
9.3 Juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikus
vormis põhjusi ja päevakorda ära näidates revisjonikomisjon, või vähemalt 1/2 SELTSI
tegevliikmetest.
9.4 Juhatus teatab tegevliikmetele korralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt 14 päeva ette ja
erakorralise üldkoosoleku toimumisest vähemalt 3 päeva ette päevakorda sisaldava teate
edastamise teel.
9.5 SELTSI töökoosolekud kutsub juhatus kokku vastavalt selleks tekkivale vajadusele e-kirja ja
avaliku kuulutuse väljapanemise teel. 9.6 SELTSI üld- või töökoosolekut juhatab juhatuse
esimees või tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valitakse koosoleku juhataja
koosolekul osalevate SELTSI tegevliikmete häälteenamusega.
9.7 Päevakorrapunkti ettekandele järgneb arutelu, mille jooksul kõik soovijad koosolekust
osavõtjate hulgast saavad esitada oma ideid ja arvamusi käsitletava teema kohta.
9.8 Sõnasoovijale annab sõnaõiguse koosoleku juhataja. Koosoleku juhatajal on piiramatu
sõnaõigus.
9.9 SELTSI liikmete hulka mittekuuluvate isikute viibimise õiguse üldkoosolekutel ja nende
õiguse sõna võtta otsustatakse selle üldkoosoleku häälteenamusega salajase hääletuse teel.
9.10 Koosoleku juhataja hoiatab sõnavõtjat käsitletavast teemast kõrvalekaldumise korral ning
sellele reageerimata jätmise korral katkestab teemast kõrvalekalduva sõnavõtu.
9.11 Otsustamiseks antud ettepanek pannakse hääletusele ainult juhul, kui arutelu käigus või
sõnavõttudes on sellele esitatud vastuväiteid või välja on pakutud alternatiivvariante.
9.12 Igal SELTSI koosolekust osavõtjal on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.
9.13 SELTSI koosolekul loeb hääletamisel hääli juhatuse aseesimees, tema puudumisel aga
koosoleku poolt selleks valitud isik.
9.14 Hääletustulemused teeb koosolekul osalejatele teatavaks koosoleku juhataja.

10 OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUL
10.1 SELTSI liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt üks
juhatuse liige ja kohal viibib või on esindatud vähemalt 1/3 SELTSI tegevliikmetest.

10.2 SELTSI liikmete töökoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib või on esindatud
vähemalt 1/10 SELTSI tegevliikmetest.
10.3 SELTSI tegevliikmel on õigus kirjalikult volitada enda eest üldkoosolekul hääletama teist
SELTSI tegevliiget.
10.4 Igal SELTSI tegevliikmel või tema poolt volitatud esindajal on üldkoosolekul üks hääl.
10.5 Otsuste vastuvõtmisel toimub hääletamine avalikult käe tõstmise teel.
10.6 SELTSI liikmete üld- ja töökoosolekul võetakse otsused vastu osavõtvate ja esindatud
tegevliikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse
esimehe, tema puudumisel aga aseesimehe hääl, tema puudumisel aga koosoleku juhataja
hääl.
10.7 Põhikirja muutmise, samuti SELTSI lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu
võetud 2/3 SELTSI üldkoosolekust osavõtvate ja esindatud tegevliikmete häälteenamusega.
10.8 SELTSI eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi tegevliikmete nõusolek.
10.9 Hääletusel juhatuse eelmise aasta tegevusaruande kinnitamise üle juhatuse liikmed ei osale.
10.10 Hääletusel revisjoniaruande kinnitamise üle revisjonikomisjoni liikmed ei osale.
11 ISIKUVALIMISED
11.1 Kandideerimiseõigus isikuvalimistel lõpeb koosoleku algusega.
11.2 Ülesseatud kandidaat peab viibima koosolekul ja andma enne valimiste algust
kandideerimiseks oma nõusoleku, mis kantakse koosoleku protokolli.
11.3 Juhatuse valimistel tuleb kandidaadid esitada esimehe, aseesimehe, laekuri ja kirjatoimetaja
kohta eraldi.
11.3.1 Kandideerimiseks võib esitada avaldused mitmele kohale.
11.4 Isikuvalimised viiakse läbi salajase kirjaliku hääletusena.
11.5 Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab 50%+1 koosolekul viibivate või
esindatud tegevliikmete häältest.
11.6 Kui ükski kandidaatidest eelmärgitud häälteenamust ei saa, korraldatakse kordushääletus
enim hääli saanud üksikkandidaadi üle.

11.7 Kui kordushääletusel ka tema ei saa 50%+1 koosolekul viibivatest või esindatud
tegevliikmete häältest, korraldatakse järjekordne valimisvoor järgmisena teistest enam hääli
saanud kandidaadi üle.
11.8 Kui ka kordushääletusel ei saa keegi kandidaatidest 50%+1 koosolekul viibivatest või
esindatud tegevliikmete häältest loetakse valimised nurjunuks ja kutsutakse valimiste
läbiviimiseks kokku uus üldkoosolek mitte varem kui kahe kuu möödudes.
12 KOOSOLEKU PROTOKOLL
12.1 Koosoleku käigu ja tulemuste kohta koostab SELTSI kirjatoimetaja ja tema puudumisel
koosoleku poolt valitud teine isik protokolli, kuhu märgib koosoleku toimumise aja ja koha,
kohalviibivate tegevliikmete või nende esindajate nimed, koosoleku päevakorra, sõnavõtjad
koos räägitu lühikokkuvõttega, hääletusele pandud küsimused ja vastu võetud otsused koos
hääletamistulemustega ning muud koosolekul tähtsust omavad asjaolud.
12.2 Üldkoosoleku protokollile tuleb lisada kõik koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja
avaldused, ning esindajate volitusi tõendavad volikirjad.
12.3 SELTSI liikmete üld- ka töökoosoleku protokolli õigsust kinnitavad koosoleku juhataja ja
protokollija, need numereeritakse ja säilitatakse kõigile SELTSI liikmetele tutvumiseks
kättesaadavana juhatuse asukohas.
13 JUHATUSE PÄDEVUS
13.1 Juhatus on SELTSI alaliselt tegutsev, juhtiv ja esindav üheks aastaks üldkoosoleku poolt
valitav organ.
13.2 SELTSI juhatus võib olla vähemalt kolme- ja mitte rohkem kui kaheksaliikmeline ja see
valitakse üldkooosoleku poolt.
13.3 SELTSI juhatuse pädevusse kuulub:
13.3.1 üldkoosoleku otsuste elluviimine ja liikmetepoolse täitmise kontroll;
13.3.2 liikmete registri pidamine;
13.3.3 raamatupidamise korraldamine;
13.3.4 järgmise aasta eelarveprojekti koostamine;
13.3.5 iga semestri tegevuskava koostamine;
13.3.6 majandusaasta tegevusaruande koostamine;
13.3.7 liikmete üld- ja töökoosolekute kokkukutsumine ja ettevalmistamine;
13.3.8 SELTSI esindamine ja kirjavahetuse pidamine;
13.3.9 SELTSI nimel lepingute sõlmimine;

13.3.10ajutiste töörühmade ja osakondade moodustamine SELTSI eesmärkide saavutamiseks
vajaliku tegevuse ja ürituste korraldamiseks.

14 JUHATUSE KOOSSEIS JA TÖÖJAOTUS, JUHATUSE OTSUSED
14.1 SELTSI juhatusse valitakse üldkoosoleku poolt esimees, aseesimees, laekur, kirjatoimetaja
ja lihtliikmed.
14.2 Juhatuse esimehe ülesandeks on juhatuse töö korraldamine, juhatuse liikmete vahelise töö
koordineerimine ja kontrollimine, juhatuse koosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine
ning juhtimine; juhatuse esimehe muud ülesanded on sätestatud kodukorras.
14.3 Juhatuse aseesimehe ülesandeks on esimehe kohustuste täitmine tema äraolekul ja SELTSI
esindamine suhtlemisel sise- ja välisorganisatsioonidega; juhatuse aseesimehe muud
ülesanded on sätestatud kodukorras.
14.4 Laekur võtab vastu ja annab välja SELTSI rahalisi vahendeid, peab selle üle arvestust ja
esitab vastavasisulise aruande liikmete üldkoosolekule; laekuri muud ülesanded on
sätestatud kodukorras.
14.5 Kirjatoimetaja koostab SELTSI nimel väljaminevad kirjad, registreerib SELTSI
kirjavahetuse, korraldab SELTSI ürituste ja üld- ning töökoosolekute avalike teadete
valmistamise ning ülespaneku, korrastab ja arhiveerib SELTSI dokumentatsiooni;
kirjatoimetaja muud ülesanded on sätestatud kodukorras.
14.6 Juhatus võtab otsuseid vastu koosolekutel, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvem kui üks kord kuus esimehe poolt.
14.7 Juhatuse koosoleku kokkukutsumist võib juhatuse esimehelt taotleda seda kirjalikult
motiveerides iga juhatuse liige.
14.8 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 liikmetest.
14.9 Otsuseid võetakse juhatuse koosolekul vastu sellel osalevate liikmete lihthäälteenamusega.
14.10 Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aga
aseesimehe hääl.
14.11 Juhatuse poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult, numereeritakse, dateeritakse,
allkirjastatakse otsuse vastuvõtmisel osalenud juhatuse liikmete poolt ja säilitatakse
SELTSI liikmetele tutvumiseks kättesaadavatena juhatuse asukohas.
15 REVISJONIKOMISJON

15.1 SELTSI juhatust ja tegevust kontrollivaks organiks on üldkoosoleku poolt üheks aastaks
valitav vähemalt kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
15.2 SELTSI revisjonikomisjoni ülesandeks on majandusaasta tegevuse revideerimine,
revisjoniaruande koostamine ja üldkoosoleku otsusega määratud sihtrevideerimiste
läbiviimine.
15.3 Ilma revisjonikomisjoni aktita ei tohi üldkoosolek juhatuse majandusaasta aruannet
kinnitada.
15.4 Revisjonikomisjon võtab otsuseid vastu koosolekutel, mis kutsutakse kokku vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
15.5 Revisjonikomisjon on õigustatud vastu võtma otsuseid kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3
liikmetest.
15.6 Revisjonikomisjoni otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt 2/3 liikmetest.
15.7 Revisjonikomisjoni poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult, numereeritakse,
dateeritakse, allkirjastatakse otsuse vastuvõtmisel osalenud liikmete poolt ja säilitatakse SELTSI
liikmetele tutvumiseks kättesaadavatena juhatuse asukohas.
16 KODUKORD
16.1 SELTSI üldkoosolek kinnitab juhatuse koostatud ja revisjonikomisjoni poolt heakskiidetud
SELTSI kodukorra, milles reguleeritakse:
16.1.1 SELTSI sümboolika
16.1.2 SELTSI asjaajamine
16.1.3 SELTSI juhatuse liikmete kohustused
16.1.4 Ameti üleandmise kord
16.1.5 SELTSI liikmemaks
16.1.6 SELTSI esindamine
16.1.7 Välisvahetus
16.1.8 Karistamine

16.2 SELTSI kodukord on SELTSI liikmetele täitmiseks kohustuslik.

17 SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

17.1 SELTSI tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek.
17.2 SELTSI tegevuse lõpetamisel antakse selle allesjääv vara üle likvideerimise otsuse
vastuvõtnud üldkoosoleku otsuses märgitud isikutele.
17.3 SELTSI likvideerijateks on tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtnud üldkoosolek poolt
valitud isikud või SELTSI juhatus.

Käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud 01. detsembril 2016. aastal toimunud SELTSI
üldkoosoleku otsusega.